Kácení dubů na Zavadilce

V přestárlém porostu 5A13 je lesním hospodářským plánem v konfliktním prostoru umístěna těžba, která byla trvale odkládána.

V roce 2020 byl v porostu hojně zastoupený smrk napaden kůrovcem a následně v podobě mrtvých souší vytěžen. Vznikla holina s torzem roztroušeně zastoupených dubů omezené a nejisté stability, která musí být dle zákona do 2 let zalesněna.

Řešení této situace mělo dvě alternativní možnosti:

 1. Vše ponechat  bez těžebního zásahu. Riskovat poškození  soukromého sousedního  majetku popř. zdraví, pádem stabilitou narušených  kmenů a větví. Nemožnost  dodatečného  odstranění  těchto dubů po zalesnění již vzniklé holiny. Špatné růstové schopnosti nového  porostu v zástinu.

Postup tedy nekonfliktní, ale rizikový  a zcela nekoncepční.

 

 1. Dotěžit zbytky porostu. Plochu vyklidit a založit nový porost listnatých  dřevin parkového typu.

Postup sice konfliktní, ale bezrizikový a hlavně koncepční.

 

Vedení společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. se rozhodlo pro variantu č. 2. dotěžení zbytku porostu.

Tento pozemek je veden jako pozemek lesní a těžba je stanovena schváleným Lesním hospodářským plánem.

 

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce jednatele společnosti
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.

Statutární město České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. ě. 1/1, 370 92 České Budějovice
Statutární město jako jediný společník společnosti vyhlašuje v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. 159/2021 ze dne 22. 2. 2021 výběrové řízení na obsazení pozice jednatele společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.. IČO 25154427. se sídlem Jar. Haška 1588/4, České Budějovice.
Požadavky:
VŠ vzdělání magisterského stupně: lesnické, rybářské, zemědělské vzdělání výhodou minimálně 5 let praxe v řídící funkci (rozumí se i pozice vedoucího zaměstnance) uživatelská znalost práce s PC řidičský průkaz skupiny B
trestní bezúhonnost a splnění obecných požadavků na funkci statutárního orgánu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb.. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů organizační a manažerské schopnosti
Obsahové náležitosti přihlášky:
 1. jméno, příjmení a titul
 2. datum a místo narození
 3. státní příslušnost
 4. místo trvalého pobytu
 5. datum a podpis
Povinné přílohy přihlášky:
 1. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 2. strukturovaný životopis.
 3. koncepce rozvoje společnosti na období 2021-2025 zpracovaná z veřejně dostupných zdrojů (maximálně 5 stran formátu A4),
 4. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2021
Termín pro podání přihlášky: nejpozději do 31. 3. 2021 do 13,30 hodin na adresu:
statutární město České Budějovice k rukám JUDr. Ing. Tomáše Bouzka náměstka primátora nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1 370 92 České Budějovice
Obálku označte slovy „NEOTEVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ LESY A RYBNÍKY MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC S.R.O.“
V Českých Budějovicích dne 22. 2. 2021
 

 

Pokladní hodiny pro veřejnost  od 8:00 do 10:00 hod. po předchozí dohodě

 

PRODEJ KULATINY

Smrková kulatina 

400,-Kč/m3 + 15% DPH (odvoz z lesa)

550,-Kč/m3 + 15%DPH  (odvoz z manipulačního skladu Na  Sádkách)  

 

                                                                

PRODEJ  FRÉZOVANÝCH SMRKOVÝCH KŮLŮ

Dřevěné kůly jsou vhodné k oplocení nových lesních kultur, pastvin pro dobytek, nebo na stavbu rychlého oplocení stavebního pozemku.

Dřevěné kůly jsou o průměru 10-12cm ukončené špicí.

Cena  150cm         49,-Kč/ks

           160cm         55,-Kč/ks

           200cm         69,-Kč/ks

           220cm         75,-Kč/ks

Možnost dalších rozměrů dle požadavku zákazníka.

Doprava do 20km zdarma při objednávce 100 a více ks.

 

PRODEJ ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA

Od  9. 3. 2020 změna ceny štípaného jehličnatého palivového dřeva.

    630,-  Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH při délce 50cm.

    690,- Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH při délce 25, 33 cm.

 

Dub 1 090,-Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH.

Bříza 990,-Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH.

 

Cena kontejnerové dopravy od 1.9.2019

Doprava zdarma do 40km (dohromady tam i zpět).

Od 41 km je sazba 33,-Kč /km + 21%DPH.

 

Cena dopravy s pomocí klecí od 19. 3. 2018

 do 20km (tam i zpět) 500,- Kč + DPH 21%

 nad 20km do 3 SPRM = 30,- Kč/km + DPH 21%

                  od 4 SPRM = 25,- Kč/km + DPH 21%

Manipulace s klecí 80,- Kč + DPH 21%.

 

 

Veškeré informace naleznete zde: https://mamedrevo.cz/                                

                          Milan Hirt  tel. 607 064 633- sklad dřeva (pouze osobní odběr)

 Objednávky:   

                               Martina Plojharová tel. 702 000 828

                                Tomáš Macko tel. 722 669 357

 
 

 
  
  
  

Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. je Město České Budějovice, které svými orgány jmenuje dozorčí radu a statutární zástupce společnosti.

      Jednatelem společnosti je  Ing. Jiří Staněk

Valnou hromadou je Rada města České Budějovice.

Společnost se svými 40 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje na základě nájemní smlouvy nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů. Má zcela samostatnou ekonomiku nezávislou na rozpočtu města České Budějovice. Za pronájem obhospodařovaného majetku odvádí městu Č. Budějovice nájemné.

Předmět podnikání:

 • lesnická činnost a myslivost
 • využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže
 • zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • poradenská činnost (mimo přílohy č. 2, zák. 455/1991 Sb.)
 • výroba potravinářských výrobků
 • silniční motorová doprava

Hlavními produkty předmětu podnikání jsou:

 • dřevo pro nejrůznější použití - 9000 m3 / rok
 • štípané palivové dřevo
 • tržní ryby s vysokým podílem kapra - 230 t / rok
 • pernatá zvěřina - kachna divoká a bažant - 12 tis. ks / rok
 • mléko - 300.000 l / rok
 • mladý skot
 • zpracované sladkovodní ryby, zvěřina
 •  

 

Kontakty:

 

Sekretariát 

Martina Plojharová                

tel: 387 315 514,    fax: 387 315 531

plojharovam@c-budejovice.cz

larmcb@c-budejovice.cz

 

Jednatel

Ing. Jiří Staněk tel. 732 216 012

stanekj@c-budejovice.cz

 

Vedoucí lesní výroby 

Ing. Ladislav Laluch     tel. 732 880 859

laluchl@c-budejovice.cz

obchodní činnost lesních výrobků

 

Vedoucí rybničního hospodářství 

Ing. Pavel Oberreiter    tel. 603 533 066

oberreiterp@c-budejovice.cz

 

Zemědělská výroba

Ing. Jindřich Kouba   tel. 721 545 225

rostlinná a živočišná výroba      

 

 

Vedoucí myslivosti

Bc. Maritn Mácha        tel. 702 000 822

bažantnice Černiš, obora Čertík

macha.martin@seznam.cz

 

Prodejna ryb a zvěřiny

 tel. 387 315 517

Prodejna ryb a zvěřiny, J. Haška 1588/4, České Budějovice

prodejna@c-budejovice.cz

 


 

 

Kontakt